7 نکته مهم در انتخاب هدف مناسب
. انتخاب هدف مناسب سخنرانی آقای جان دوور مشاهده ...
کاملش رو ببین
درسی از آگهی ترحیم
. درسی از آگهی ترحیم سخنرانی آقای لاکس نارایان ...
کاملش رو ببین
چگونه استعداد یابی کنیم؟
. چگونه درست استعداد یابی کنیم سخنرانی آقای جیسون ...
کاملش رو ببین
خودتو رها کن
. خودتو رها کن(کلیپ انگیزشی) سال جدیدت رو متفاوت ...
کاملش رو ببین
اهداف خود را نگویید!
. اهداف خود را نگویید! چرا نباید اهداف خود ...
کاملش رو ببین
مهم ترین دلیل شکست ها
. مهم ترین دلیل شکست ها کلیپ ویدئویی   ...
کاملش رو ببین
به رویاهات ایمان داشته باش
. به رویاهات ایمان داشته باش کلیپ ویدئویی   ...
کاملش رو ببین
راهکار شاد زیستن
. راهکار شاد زیستن سخنرانی آنتونی رابینز مشاهده کامل ...
کاملش رو ببین
رمز موفقیت
. کلیپ انگیزشی رمز موفقیت   مبارزه واقعی وقتی ...
کاملش رو ببین