جلسه دهم دوره استاد برتر2
جلسه دهم دوره استاد برتر 2 جلسه دهم دوره ...
کاملش رو ببین
گزارش کارگاه کشف رسالت و هدفگذاری
گزارش کارگاه کشف رسالت و هدف گذاری کارگاه کشف ...
کاملش رو ببین
جلسه هشتم دوره استاد برتر2
جلسه هشتم دوره بلند مدت استاد برتر 2 جلسه ...
کاملش رو ببین
جلسه هفتم دوره استاد برتر2
جلسه هفتم دوره استاد برتر2 روز دوشنبه مورخ 98/6/25 ...
کاملش رو ببین
جلسه ششم دوره استاد برتر 2
جلسه ششم دوره استاد برتر 2 روز دوشنبه مورخ ...
کاملش رو ببین
گزارش همایش استعداد یابی
. گزارش همایش بزرگ استعداد یابی همان طور که ...
کاملش رو ببین
جلسه پنجم دوره استاد برتر 2
. جلسه پنجم دوره استاد برتر 2 پنجمین جلسه ...
کاملش رو ببین
جلسه چهارم دوره استاد برتر2
. دوره استاد برتر 2 گزارش جلسه چهارم مشاهده ...
کاملش رو ببین
گزارش کارگاه تکنیک های فروش
. گزارش کارگاه تکنیک های برتر فروش کارگاهی یک ...
کاملش رو ببین
close-link